لیست قیمت چاپ عکس

قیمت ها واقعی و به تومـان می باشند!

سایز لاستر سیلک متالیک
۱۵ * ۱۰ ۳.۵۰۰ ۶.۰۰۰ ۸.۰۰۰
۱۸ * ۱۳ ۶.۸۰۰ ۷.۸۰۰ ۹.۰۰۰
۲۰ * ۱۵ ۷.۵۰۰ ۹.۵۰۰ ۱۳.۰۰۰
۲۰ * ۲۰ ۱۴.۰۰۰ ۱۹.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰
۲۵ * ۲۰ ۱۶.۰۰۰ ۲۱.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰
۳۰ * ۲۰ ۱۸.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰
۳۰ * ۲۴ ۲۹.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
۳۰ * ۳۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۸.۰۰۰ ۴۷.۰۰۰
۴۰ * ۳۰ ۳۲.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰ ۵۳.۰۰۰
۶۰ * ۳۰ ۴۹.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰ ۷۹.۰۰۰
۹۰ * ۳۰ ۸۵.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰
۵۰ * ۳۵ ۸۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰
۷۰ * ۳۵ --- ۱۰۵.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰
۴۰ * ۴۰ --- ۷۰.۰۰۰ ۸۸.۰۰۰
۵۰ * ۴۰ --- ۷۷.۰۰۰ ۹۶.۰۰۰
۶۰ * ۴۰ --- ۹۵.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
سایز لاستر سیلک متالیک
۷۰ * ۴۰ --- ۱۲۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۸۰ * ۴۰ --- ۱۲۵.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰
۵۰ * ۵۰ --- ۱۰۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
۶۰ * ۵۰ --- ۱۰۶.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰
۷۰ * ۵۰ --- ۱۲۰.۰۰۰ ۱۴۶.۰۰۰
۸۰ * ۵۰ --- ۱۴۰.۰۰۰ ۱۷۴.۰۰۰
۱۰۰ * ۵۰ --- ۱۷۵.۰۰۰ ۱۹۹.۰۰۰
۶۰ * ۶۰ --- ۱۶۵.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰
۹۰ * ۶۰ --- ۱۹۰.۰۰۰ ۲۲۹.۰۰۰
۱۰۰ * ۶۰ --- ۲۳۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰
۱۲۰ * ۶۰ --- ۲۵۰.۰۰۰ ۲۷۸.۰۰۰
۱۰۰ * ۷۰ --- ۲۳۹.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۷۰ * ۷۰ --- ۲۰۰.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰
۱۲۰ * ۷۶ --- ۳۲۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
۱۵۰ * ۷۶ --- ۳۷۹.۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰
۲۰۰ * ۷۶ --- ۴۴۹.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰

لیست قیمت تخته شاسی خام

قیمت ها واقعی و به تومـان می باشند!

سایز ۸ میل ۱۶ میل ۳۰ میل
۱۵ * ۱۰ ۷.۵۰۰ ۹.۶۰۰ ---
۱۸ * ۱۳ ۱۱.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰ ۱۶.۰۰۰
۲۰ * ۱۵ ۱۴.۰۰۰ ۱۸.۰۰۰ ۲۱.۰۰۰
۲۰ * ۲۰ ۱۷.۰۰۰ ۲۱.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
۲۵ * ۲۰ ۲۱.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰
۳۰ * ۲۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰
۳۰ * ۲۴ ۳۱.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۳.۰۰۰
۳۰ * ۳۰ ۳۴.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰
۴۰ * ۳۰ ۳۹.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۵۴.۰۰۰
۶۰ * ۳۰ ۶۷.۵۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰
۹۰ * ۳۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۵۰ * ۳۵ ۹۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۷۰ * ۳۵ ۹۵.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰
۴۰ * ۴۰ ۷۰.۰۰۰ ۸۴.۰۰۰ ۹۸.۰۰۰
۵۰ * ۴۰ ۸۰.۰۰۰ ۹۶.۰۰۰ ۱۱۲.۰۰۰
۶۰ * ۴۰ ۹۵.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
سایز ۸ میل ۱۶ میل ۳۰ میل
۷۰ * ۴۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۱۴۲.۰۰۰ ۱۵۸.۰۰۰
۸۰ * ۴۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۵۰ * ۵۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
۶۰ * ۵۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۷۰ * ۵۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۷۴.۰۰۰
۸۰ * ۵۰ ۱۴۳.۰۰۰ ۱۷۳.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۰۰ * ۵۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۲۲۸.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰
۶۰ * ۶۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۹۰ * ۶۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰
۱۰۰ * ۶۰ ۱۹۵.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۲۹۶.۰۰۰
۱۲۰ * ۶۰ ۲۷۰.۰۰۰ ۳۲۹.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
۱۰۰ * ۷۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۳۰۵.۰۰۰
۷۰ * ۷۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۸۹.۰۰۰
۱۲۰ * ۷۶ ۲۶۹.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰
۱۵۰ * ۷۶ ۳۶۰.۰۰۰ ۴۱۹.۰۰۰ ۴۹۹.۰۰۰
۲۰۰ * ۷۶ ۴۴۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰

لیست قیمت فتـوبـوک

قیمت ها واقعی و به تومـان می باشند!

سایز کاغذ آلبوم چرم آلبوم مگنت فتوبوک آلبوم مخمل و اشبالت کریستال کریستال ۲ رو
۲۶ * ۱۳ لاستر ۱۹۰.۰۰۰ --- --- --- --- ---
۳۰ * ۱۵ لاستر ۲۹۰.۰۰۰ --- --- --- --- ---
۳۰ * ۲۰ لاستر و براق ۳۴۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰
۳۰ * ۲۰ سیلک و متالیک ۳۹۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰ ۴۷۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰
۴۰ * ۲۰ لاستر و براق ۴۷۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰ ۶۱۰.۰۰۰
۴۰ * ۲۰ سیلک و متالیک ۵۲۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰ ۶۱۰.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰
۴۰ * ۳۰ لاستر و براق ۵۷۰.۰۰۰ ۶۱۰.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰ ۶۴۰.۰۰۰ ۶۷۰.۰۰۰
۴۰ * ۳۰ سیلک و متالیک ۶۲۰.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰ ۶۷۰.۰۰۰ ۶۹۰.۰۰۰ ۶۹۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰
۵۰ * ۳۰ لاستر و براق ۶۱۹.۰۰۰ ۶۳۹.۰۰۰ ۶۳۹.۰۰۰ ۵۹۹.۰۰۰ ۶۹۹.۰۰۰ ۷۴۹.۰۰۰
۵۰ * ۳۰ سیلک و متالیک ۶۶۹.۰۰۰ ۶۸۹.۰۰۰ ۶۸۹.۰۰۰ ۷۴۹.۰۰۰ ۷۴۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰
۶۰ * ۳۰ لاستر و براق ۷۵۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰
۶۰ * ۳۰ سیلک و متالیک ۷۷۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰ ۷۹۹.۰۰۰ ۸۷۹.۰۰۰ ۸۷۹.۰۰۰ ۹۲۹.۰۰۰

لیست قیمت پــازلـــی

قیمت ها واقعی و به تومـان می باشند!

لیست قیمت پولارویــد

قیمت ها واقعی و به تومـان می باشند!

سایز قیمت تک پک ۲۰ تایی پک ۵۰ تایی پک ۱۰۰ تایی
۶ * ۶ ۲.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۸ * ۶ ۳.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰
۹ * ۹ ۴.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰
۱۲ * ۹ ۵.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
بستن
مقایسه